Huang Xiaoming, Zhou Dongyu, and 15 celebs act out a decade of a Chengdu teahouse for microfilm

Glimpse into a decade of a Chengdu teahouse in this microfilm starring Huang Xiaoming, Zhou Dongyu Wang Ziwen, Zheng Shuang, Wang Kai, Qin Lan, Hu Yitian, Nazha, Ni Ni, Wu Xuanyi, Yamy, Wu Lei, Liu Yanchi, Li Xiaoran, Chen Zhengfei, Liu Xijun, and Jane Zhang.

Produce 101 in qipao by Chen Man

Would buy if this was an album cover.

Chen Man works her magic once more on the girls of Produce 101 in this punk wuxia qipao photoshoot.┬áSomeone needs to make a girlband with this aesthetic because it’s 101% better than the pink Victorian nursery aesthetic of Produce 101.

Continue reading