Final trailer for Chen Kun, Zhou Xun’s The Yinyang Master

The CGI from The Yinyang Master reminds me of Monster Hunt, except this time our hero is a half-mortal half-demon (Chen Kun) who joins hands with his former master (Zhou Xun) to defeat the demon king. William Chan, Wang Likun, Qu Chuxiao, Shen Yue, Wang Zixuan costar.

Playlist of promos

Continue reading

Chen Kun, Zhou Xun’s The Yinyang Master releases first teaser

The Yinyang Master 侍神令 is a very loose adaption of Netease RPG game Onmyoji, and stars Chen Kun as Qingming (Abe no Seimei), Zhou Xun as Babai Biqiuni (Yao Bikuni), Qu Chuxiao as Yuan Boya (Hiromasa) and Shen Yue as Shenyue (Kagura). William Chan and Wang Likun costar.

Continue reading