National Treasures come alive in new CCTV program starring Tony Leung, Wang Kai and more

National Treasure 国家宝藏  will showcase 27 historical artifacts from 29 different museums across the country with the help of “protectors” (listed below), who will then present the story behind each piece in a short stage performance.

Actors / hosts featured: Zhang Guoli, Tony Leung Ka-fai, Wang Kai, Liu Tao, Li Chen, Duan Yihong, Wang Gang, He Jiong, Ma Su, Qin Hailu, Chen Xiao, Jackson Yi Yangqianxi, Liu Yijun, Guo Tao, Lei Jiayin, Guan Xiaotong, Sa Beining, Cai Guoqing, Ren Zhong, Ning Jing

Theme song: A Thousand Years in One Glance 一眼千年 – Na Ying

Continue reading