Stars descend on Bazaar Charity Night 2019

Angelababy in a pink fantasy

GQ is pretty hard to beat on the creativity front, but at least Harper’s Bazaar had its own lineup of pretty stars. Select list of guests attending include Angelababy, Liu Shishi, Song Qian, Nazha, Zhao Liying, Liu Tao, Song Zu’er, Guan Xiaotong, Yang Zi, Lin Yun, Zhou Dongyu, Zhong Chuxi, Yuan Shanshan, Qin Lan, Ni Ni, Jing Tian, Xin Zhilei, Qi Wei, Yi Yangqianxi, Xiao Zhan and Chen Feiyu.

Which look do you like best?

(more…)