Zeng Shunxi, Yang Chaoyue in character for wuxia drama Heroes

Based on the wuxia novel of the same name by Wen Ruian, Heroes 说英雄谁是英雄 follows the adventures of young lad Wang Xiaoshi (Zeng Shunxi) as he journeys through jianghu and befriends the morally ambiguous Bai Choufei (Liu Yuning), Wenrou (Yang Chaoyue) and Su Mengzhen (Baron Chen).

Directed by Li Muge (Goodbye My Princess), the drama is still filming.