Win the World releases posters

Last few posters we missed.

Win the World 赢天下 posters today.  Starring Fan BingbingGao YunxiangYan YikuanMa SuZhang GuoliGuo Pinchao (Dylan Kuo), Xu FanPan YingziPan Hong, Jiang HongboXie YilinRen ShanLin Peng, Xiao HaoranPeng XiaoranGuo JingZheng YawenZhu JiaqiLiu Xiaohu, Tian Li, and Yuan Xiaoxu, hopefully they will start releasing stills soon.

More below the cut.

Continue reading

Win the World releases first posters

… with costumes like these at least we probably won’t run the risk of being stuck watching big heads on screen…?

Win the World 赢天下 has released it’s character posters.  With an extensive cast including Fan BingbingGao YunxiangYan YikuanMa SuZhang GuoliGuo Pinchao (Dylan Kuo), Xu FanPan YingziPan Hong, Jiang HongboXie YilinRen ShanLin Peng, Xiao HaoranPeng XiaoranGuo JingZheng YawenZhu JiaqiLiu Xiaohu, Tian Li, and Yuan Xiaoxu, let’s see if Fan Bingbing can top her own production The Empress of China in terms of extravagant costuming and production.

More below the cut.

Continue reading