Promo Round-up: Royal Feast

I thought it would be a drama set mostly in the imperial kitchen, but the trailers for Royal Feast makes it look like the typical palace romance between a maid turned empress (Wu Jinyan) and the future emperor (Xu Kai).

The 40 episode drama will stream on Mango TV – viewing calendar can be found here.

Trailer 1, Romance BTS

Xu Kai as Zhu Zhanji
Wu Jinyan as Yao Zijin
Wang Churan as Su Yuehua
Wang Yizhe as You Yifan
Zhang Nan as Hu Shanxiang, Zhu Zhanji’s empress

1 thought on “Promo Round-up: Royal Feast

  1. Pingback: Promo Round-up: Royal Feast | Cfensi – Sitio de prueba 2

Leave a Reply