Promo Round-up: Psychologist

Healing romance Psychologist stars Yang Zi and Jing Boran in the lead roles, and will follow the heroine’s journey as she resolves her patient’s problems and comes to terms with her own past along the way. [Extended synopsis]

Jing Boran as Qian Kaiyi
Wang Jia as Ye Jiahui
Jian Renzi as Tang Lili
Ni Ping as Zhao Xiping
Huang Jue as Ji Mingcong
Ma Su as young Zhao Xiping
Yang Tongshu as Fu Tang
Yang Xinming as Mr. Xun
Zhang Ruonan as Youna
Dai Wenwen as Yao Kexin
Zhang Yao as Tan Lu
Zhang Xiran as Coconut
Zhang Haiyu as Mo Yu
Janine Chang as Wen He
Li Meng as Jiang Jing

Leave a Reply