Promo Round-up: Demi-Gods and Semi-Devils

The sixth remake of Demi-Gods and Semi-Devils stars Tony Yang as Qiao Feng, Bai Shu as Duan Yu, Wang Tianyang as Xuzhu, Janice Man as Wang Yuyan, Su Qing as A-zhu and He Hongshan as A-zi. It‘ll release 2 episodes daily beginning tonight.

Janice Man as Wang Yuyan
Bai Shu as Duan Yu
Zhang Tianyang as Xuzhu
Su Qing as A-zhu
He Hongshan as A-zi
Yu Rongguang as Yelv Hongji
Qiu Xinzhi as Duan Zhengchun
Ray Lui as Wang Jiantong
Zhu Zhu as Kang Min
Gao Taiyu as Murong Fu
Zeng Yixuan as Tianshan Tonglao
Liu Meitong as Mu Wanqing
Meng Li as Li Qiushui
Sun Yali as Zhong Ling
Du Houjia as You Tanzhi
Sun Wei as Duan Yanqing
Wang Wanjuan as Gan Baobao
Huang Yi as Qin Hongmian
Xu Dongdong as Dao Baifeng
Liu Yucui as Ruan Xingzhu
Ma Yashu as Li Qingluo
Shen Xiaohai as Duan Zhengming

Leave a Reply