First stills for Chen Kun, Bai Yu’s The Wind Blows From Longxi

The Wind Blows From Longxi stars Chen Kun, Bai Yu, Angelababy and Sun Yi as leads, and will revolve around a double agent who tries to catch a triple agent. Fingers crossed the drama is as good as the stills. [Extended Synopsis]

Chen Kun as Chen Gong
Bai Yu as Xun Xu
Nie Yuan as Feng Ying
Chang Yuan as Sun Ling
Angelababy as Liu Ying
Sun Yi as Di Yue
Yin Zhusheng as Li Yan
Yu Haoming as Yang Yi
Wang Xiao as Mi Chong
Dong Zijian as Guo Gang
Guo Jingfei as Guo Huai
Li Guangjie as Zhuge Liang
Yang Yi as Gaotang Bing
Zhang Xiaochen as Huang Yu

3 thoughts on “First stills for Chen Kun, Bai Yu’s The Wind Blows From Longxi

    • Many strong actors here. If it turns out average, it can only be due to poor script or poor direction. 😄

Leave a Reply