Actresses suit up for Marie Claire Power Trip

Tang Yan, Zhang Yuqi, Ni Ni, Li Bingbing, Sun Li, Yang Mi, and Liu Shishi by Feng Hai. No photoshop other than lighting.

Marie Claire has become the first magazine to host a fashion event exclusively for women, and has invited actresses, models and influential female executives. The dress code for the night was black and white suits – who do you ship? (Hint: the correct answer is everyone X everyone)

Zhang Yuqi’s studio has taken my favourite picture of the night. Given the theme of today’s event, I find the editorial title very ironic.
Li Bingbing
Yang Mi
Yang Mi
Tang Yan
Wu Jinyan
Zhou Ye
Xin Zhilei
Ni Ni
He Sui
Zhou Dongyu
Zhang Xiaofei
Wenqi
Sun Yi
Zhang Tian’ai
Ouyang Nana
Zhang Jingyi
Qiu Tian
Zhang Huiwen
Kara Hui
Amber Kuo
Yong Mei

Leave a Reply