Promo Round-up: Court Lady

Court Lady 骊歌行 stars Xu Kai as a profligate youth who chooses to make a name for himself after falling in love with the heroine (Li Yitong). Costars include Tan Jianci, Wu Jiayi and some other Yu Zheng artistes. I’m liking the comedy, so am definitely in for the first quarter.

The 55 episode drama releases 2 episodes every Thursday – Sunday on iQiyi / Tencent.

Production BTS

Li Yitong as Fu Rou
Xu Kai as Sheng Chumu
Wu Jiayi as Princess Xinnan
Tan Jianci as Prince of Zhou
Hong Yao as Yan Zifang
Lin Peng as Princess Consort Han
He Fengtian as Lu Qi
Wang Yizhe as Chen Ji / Fushui
Li Zefeng as Crown Prince
Zhang Nan as Fu Yin
He Ruixian as Lu Yingying
Ma Yue as the Emperor (Li Shimin is really busy this month)
Miao Pu as the Empress
Liu Min as Consort Yan
Zhou Dawei as Sheng Chujun
He Jiayi as Madam Sheng
Jiang Mengjie as Sun Lingshu
Fan Shiqi as Sheng Chuling

Leave a Reply