Promo Round-up: Twelve Legends

The drama will consist of several standalone stories, much like Tangren’s previous Liaozhai and Fox series.

Twelve Legends tells of the thousand year romance between a luminous night pearl (Nazha as the human form) and a rock (Jasper Liu as the human form). [Extended Synopsis]

The 32 episode drama premieres on Youku tonight.

Trailer 1

Nazha as Yeming
Jasper Liu as Jin Xingjian
Gu Jiacheng as Lianxuan
Liu Chang as Yu Shaobai
Zhou Junwei as Ye Qingchun
Chen Yusi as Ye Lina
Yang Zhiying as Xiaoqing
Deng Enxi as Xiaoyu
Chen Zheyuan as Bai Yushu
Li Yu as the Lord of Remembrance
Xu Muchan as Baiyi
Bian Cheng as Xiaohu

1 thought on “Promo Round-up: Twelve Legends

Leave a Reply