First look at Zhang Yuqi, Gao Weiguang in The Outsider

Zhang Yuqi as Su Mo

Modern romance drama The Outsider 误入浮华 stars Zhang Yuqi as the ordinary employee who gets embroiled in her boss’ (Gao Weiguang) office politics as he fights for power within the family business.

The 38 episode drama is directed by Cui Liang (Another Me) and written by Zhang Jie (Legend of Qingnang).

Gao Weiguang as Wang Ju’an
Zuo Xiaoqing as Cong Rong
Jia Jinghui as Zhao Xiangqing
Shi Shi as Mo Weiqing
Guo Xiaoran as Wang Siwei
Zhao Yaoke as Zhong Sheng

1 thought on “First look at Zhang Yuqi, Gao Weiguang in The Outsider

Leave a Reply