Promo Round-up: My Heroic Husband

My Heroic Husband features Zhang Ruoyun as a calculating businessman who is reborn in ancient times as the titular husband Ning Yi (Guo Qilin). He marries Su Tan’er (Song Yi), daugher of a rich merchant, and together, they build a business empire. Jiang Yiyi, Gao Shuguang costar, while Zhu Zhu and Tian Yu guest star.

The 36 episode drama releases 2 episodes every Sunday to Tuesday on iQiyi.

Ending theme by Zheng Yunlong, Trailer 2

Jiang Yiyi as Liu Xigua
Gao Shuguang as Qin Siyuan
Hai Yitian as Fang Tianlei
Shang Yuxian as Lu Hongti
Zhu Zhu as Lou Shuwan
Tian Yu as Kang Xian
Yue Yang as Su Zhongkan

1 thought on “Promo Round-up: My Heroic Husband

Leave a Reply