First look at the beauties and heroes in Sword Snow Stride

Li Chun as Xuanyuan Qingfeng

Sword Snow Stride has released stills of its supporting cast. The wuxia drama stars Zhang Ruoyun as a martial arts hero turned general and Li Gengxi as his slave (and maybe love interest?). Costars include Hu Jun, Zhang Tian’ai, Li Chun, Dong Jie and more.

Dong Jie as Wu Su
Li Nian as Xu Zhihu
Janice Man as Xu Weixiong
Meng Ziyi as Hongshu (lit. sweet potato)
Sui Junbo as Pei Nanwei
Zhang Yishang as Shuxiu
Ding Xiaoying as Qingniao
Dong Yan as Princess Suizhu
Jia Ze as Yu Youwei
Liao Huijia as Miss Hehe
Liu Duanduan as Zhao Kai
Liu Peiqi as Li Yishan
Qiu Xinzhi as Li Chungang
Tian Xiaojie as Wei Shuyang
Wang Tianchen as Zhao Xun
Yu Rongguang as Wang Xianzhi
Zhang Xiaochen as Hong Xixiang
Du Yuming as Han Diaosi
Gao Taiyu as Ning Emei
Liu Tianzuo as Zhu Lushan
Tao Hai as Mr Kui
Wang Yanlin as Wenhua
Xuan Yan as Chen Xiliang
Yang Haoyu as Huang Zhentu
Yu Yang as Zhao Heng
Zhang Tianyang as Lv Qiantang
Rong Zishan as Xu Longxiang
Han Haolin as Zhao Xuansu

3 thoughts on “First look at the beauties and heroes in Sword Snow Stride

  1. I like to see a good balance between newbies and veteran actors. Really cannot bare to watch so many good mature roles going to young newbies…. Looking forward to this.

  2. Oh so this is a wuxia? I was under the impression it would lean more toward politics despite having named martial artists, prob like JoL or NiF 2.

Leave a Reply