First stills for Bai Yu, Song Zu’er, Mao Xiaotong’s family drama

Bai Yu as Qiao Yicheng

The Bond stars Bai Yu as the oldest Qiao child who becomes the sole guardian of his four younger siblings played by Song Zu’er, Mao Xiaotong, Zhang Wanyi and Zhou Yiran.

Song Zu’er as Qiao Simei
Mao Xiaotong as Qiao Sanli
Zhang Wanyi as Qiao Erqiang
Zhou Yiran as Qiao Qiqi
Liu Jun as Qiao Zuwang
Tang Yixin as Xiang Nanwang, Qiao Yicheng’s second wife
Li Jiahang as Qi Weimin
Zhu Zhu as Ma Suqin
Liu Lin as Wei Shufang
Zhang Jianing as Chang Xingyu
Zhou Fang as Ye Xiaolang, Qiao Yicheng’s first wife
Sun Anke as Sun Xiaomo
Sun Yian as Wen Ju’an, Qiao Yicheng’s first love

Leave a Reply