Wallace Chung, Tan Songyun’s Brocade Heart Like Jade wraps filming

Story of An Illegitimate Daughter / Brocade Heart Like Jade stars Wallace Chung as a duke and Tan Songyun as his capable wife. [Extended Synopsis]

He Hongshan as Qiao Lianfang
Tang Xiaotian as Lin Shixian
Ying’er as Yuanniang
Liu Yun as Concubine Wen
Li Sheng as Concubine Qin

Leave a Reply