Season 2 of Attention Actors premieres on Tencent

Patrick Shih (Someday or One Day) x Ren Min (Held In The Lonely Castle)

Season 2 of acting competition Attention Actors features directors Chen Kaige, Zhao Wei and Guo Jingming from Season 1, and new joiner Derek Yee (Sword Master), who seems to be playing the role of the harsh (honest) judge.

Select contestants: Ren Min, Wang Churan, Guo Xiaoting, Wen Zhengrong, Huang Mengying, Liu Ruilin, Li Xirui, Zhang Ming’en, Zhang Yijie, Lou Yixiao, Wang Zhi, Cao Jun, Dong Siyi, Lamu Yangzi, Yan Zidong, Meng Ziyi, Ma Su, Myolie Wu, Zhang Yue, Li Zhinan, Huang Yi

1 thought on “Season 2 of Attention Actors premieres on Tencent

Leave a Reply