Bai Yu, Song Zu’er, Mao Xiaotong play siblings in The Bond

The Bond 乔家的儿女 is an upcoming family drama that will span 30 years and stars Bai Yu as the oldest son of the Qiao family. He becomes the sole guardian of his four younger siblings after their mother’s death, and the children of the Qiao family learn to stand by each other through thick and thin.

The 50 episode drama is directed by Zhang Kaizhou (Serenade of Peaceful Joy, Story of Minglan) and written by original author Wei Xi.

Zhang Wanyi as Qiao Erqiang (second)
Zhou Yiran as Qiao Qiqi (fifth)
Liu Jun as their selfish father Qiao Zuwang
Li Jiahang as Qiao Weimin, the Qiao siblings’ cousin and the “perfect son” that everyone loves.
Zhu Zhu as Ma Suqin
Liu Lin as Wei Shufang

2 thoughts on “Bai Yu, Song Zu’er, Mao Xiaotong play siblings in The Bond

Leave a Reply