Chen Xingxu, Zhang Jingyi Fall in Love in upcoming romance drama

Chen Xingxu as Tan Xuanlin

Republican romance drama Fall in Love 一见倾心 stars Chen Xingxu (Goodbye My Princess) as young general, Zhang Jingyi as a noble lady recently returned from overseas and Nine Percent idol Lin Yanjun as the heroine’s childhood sweetheart.

Zhang Jingyi as Mu Wanqing. She’s a new actress under Chen Kun and Zhou Xun’s agency.
Lin Yanjun as Xu Guangyao
Chen Xinyu as Gu Yueshuang
Cai Yuhang as Su Hongchen
Ma Yue as Mu Wanting
Yuan Ruohang as Pei Shaojun
Dai Yaqi as Tan Sangyu
Shao Weitong as Tan Si (probably a right-hand man in the Tan family)

2 thoughts on “Chen Xingxu, Zhang Jingyi Fall in Love in upcoming romance drama

Leave a Reply