First look at Zhou Dongyu, Xu Kai in Ancient Love Poetry

Zhou Dongyu and Xu Kai‘s new deity romance Ancient Love Poetry has released posters and stills of its main cast including Zhang Jiani, Liu Xueyi, Li Zefeng and Lai Yi. [Extended Synopsis]

Zhang Jiani as Wuhuan
Liu Xueyi as Tianqi
Li Zefeng as Yanyang
Lai Yi as Gujun
Luo Qiuyun as Yuemi
Zhang Yaqin as Fengran
Fu Xinbo as Muguang
Huang Jue as Senjian
Zhang Yunlong as Jingjian

Leave a Reply