Glimpse into a decade of a Chengdu teahouse in this microfilm starring Huang Xiaoming, Zhou Dongyu Wang Ziwen, Zheng Shuang, Wang Kai, Qin Lan, Hu Yitian, Nazha, Ni Ni, Wu Xuanyi, Yamy, Wu Lei, Liu Yanchi, Li Xiaoran, Chen Zhengfei, Liu Xijun, and Jane Zhang.

If you have found a minor error or broken link, please help us improve this post by selecting that text and pressing Ctrl+Enter. For factual errors, please leave a comment.

Leave a Reply