Huang Xiaoming, Zhou Dongyu, and 15 celebs act out a decade of a Chengdu teahouse for microfilm

Glimpse into a decade of a Chengdu teahouse in this microfilm starring Huang Xiaoming, Zhou Dongyu Wang Ziwen, Zheng Shuang, Wang Kai, Qin Lan, Hu Yitian, Nazha, Ni Ni, Wu Xuanyi, Yamy, Wu Lei, Liu Yanchi, Li Xiaoran, Chen Zhengfei, Liu Xijun, and Jane Zhang.

Leave a Reply