Jin Yong actresses in wuxia-themed photoshoot

Four actresses who have recently starred in Jin Yong dramas – Janice Man (as Wang Yuyan),  Chen Yuqi (as Zhao Min), Zhu Xudan (as Zhou Zhiruo), and Su Qing (as Azhu) – pose for this wuxia-themed photoshoot by Leslie Zhang Jiacheng.

1 thought on “Jin Yong actresses in wuxia-themed photoshoot

Leave a Reply