Lantern Festival drama posters

Here’s a round-up of Lantern Festival poster/stills released for upcoming (and one currently airing) dramas.  Happy Lantern Festival!

The Longest Day in Chang’an – Yi Yangqianzi

Goodbye, My Princess – Chen Xingxu, Peng Xiaoran

I Got You – Yiheng, Cheng Guo

All is Well – Yao Chen, Ni Dahong, Guo Jingfei, Tony Yang

Youth Should be Early – Hu Yitian, Zhong Chuxi

Records from Nanyan Studio – Liu Yifei, Jing Boran

New Madame White Snake – Ju Jingyi, Yu Menglong

Detective rom-com Liang Shihuan 两世欢 – Yu Menglong, Chen Yuqi

 

1 thought on “Lantern Festival drama posters

  1. The posters for Chinese dramas these days are just out of control high production value. Since 2015 onwards I’ve basically stopped watching American tv lol

Leave a Reply