Promo Round-up: Queen Dugu

Queen Dugu chronicles the life of the titular empress Dugu Qieluo, played by Joe Chen (Big Brother). Chen Xiao (Red Rose) costars as her husband Yang Jian, who would later found the Sui Dynasty.

The 50 episode drama will release 2 episodes every Monday to Thursday on Youtube, Youku, Tencent and iQiyi beginning tonight. VIP members get an 8 episode head start.

Theme song by Joey Yung:

 

BTS: Costume Design

Qi Ji as Yuwen Yong, Hai Lu as his empress Ashina

Wu Hong as Yuwen Hui

Song Yixing as Yang Lihua, Yang Jian and Qieluo’s eldest daughter

Zhang Lu as Gao Jiong, Yang Jian’s trusted general

Leave a Reply