A tour of the Palaces in Ruyi, Part 9

Changchun Palace official residence of Langhua (Dong Jie), principal wife and first empress of Qianlong.

Loyal servants Zhao Yitai (Ma Bo), Sulian (Min Chunxiao) and Lianxin (Wang Xiaocheng).

Changchun Palace

 

Leave a Reply