A tour of the palaces in Ruyi, Part 8

Yongshou Palace – official residence of the main antagonist Wei Yanwan (Li Chun).

Qixiang Palace official residence of the equally villainous Jin Yuyan (Xin Zhilei) and Ah Ruo (Zeng Yixuan).

Loyal servants of Wei Yanwan – Wang Chan (Chen Muyi), Chun Chan (Wang Chun) and Lan Cui (Yang Liu).

Maids of Jin Yuyan – Zhenshu (Guo Yuanyuan) and Lixin (Xia Nan)

Jin Yuyan’s sons Yongcheng (Hu Xianxu) and Yongxuan

Qixiang Palace

Leave a Reply