A tour of the palaces in Ruyi, Part 7

Chuxiu Palace official residence of Yihuan (Chen Haoyu) and Meiruo (Zhang Jianing).

Xianfu Palace – official residence of Gao Xiyue (Tong Yao) and Lady Bai’ergesi (Liu Meitong).

Chuxiu Palace:

Loyal servants of Gao Xiyue: Moxin (Kong Qianqian), Xingxuan (Li Mengyang) and Shuangxi (Liu Zikai).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s