A tour of the palaces in Ruyi, Part 7

Chuxiu Palace official residence of Yihuan (Chen Haoyu) and Meiruo (Zhang Jianing).

Xianfu Palace – official residence of Gao Xiyue (Tong Yao) and Lady Bai’ergesi (Liu Meitong).

Chuxiu Palace:

Loyal servants of Gao Xiyue: Moxin (Kong Qianqian), Xingxuan (Li Mengyang) and Shuangxi (Liu Zikai).

Leave a Reply