Yonghe Palace – official residence of Bai Ruiji (He Hongshan) and Eyinzhu (Zhao Ke)

Jingyang Palace official residence of Concubine Yi (Han Dantong) and Lu Muping (Yu Yang).

Yonghe Palace:

Leave a Reply