Last few posters we missed.

Win the World 赢天下 posters today.  Starring Fan BingbingGao YunxiangYan YikuanMa SuZhang GuoliGuo Pinchao (Dylan Kuo), Xu FanPan YingziPan Hong, Jiang HongboXie YilinRen ShanLin Peng, Xiao HaoranPeng XiaoranGuo JingZheng YawenZhu JiaqiLiu Xiaohu, Tian Li, and Yuan Xiaoxu, hopefully they will start releasing stills soon.

More below the cut.

If you have found a minor error or broken link, please help us improve this post by selecting that text and pressing Ctrl+Enter. For factual errors, please leave a comment.

Leave a Reply