Song of Phoenix releases production materials

Can’t really remember what has been posted so here goes nothing…

Song of Phoenix 思美人 has released stills.  Starring Ma Ke, Zhang Xinyu, Qiao Zhenyu, Yiyang Qianxi, Du Chun, Liu Yun, Lan Xi, Lee Hyunjae, Yin Zhusheng, Fu Yiwei, and Wang Yuelun, it’s been a while so here we go.

More below the cut.

Promo 1

 

Leave a Reply