The Heart Painter rolls out stills

The Heart Painter 画心师 has released images.  Starring Xiong Ziqi, Zhu Xudan, Li Junchen, Bao Tianqi, Sun Bohao, Huang Tianqi, Qiu Haoxuan, Maggie Siu, Zhong Jiufu, He Zhonghua, Gao Xiong, and Fang Xiaoxi, this drama is another funded by Sohu.

More below the cut.

6 thoughts on “The Heart Painter rolls out stills

Leave a Reply