The Taoism Grandmaster has more images

So many productions. So little time.

The Taoism Grandmaster 玄门大师 has a couple more stills sitting on my computer so here they go.  Starring Tong MengshiWang XiuzhuPei ZitianZhao YueWang YoushuoZhang YazhuoLi DaikunYang XuanyiChu HanLiu Zewen, Li Ji, Wu YutongGuo JinZhang Ze, and Li Xinzhe, another action drama for the picking.

More character posters below the cut.

Leave a Reply