The Wind Blows in Changlin wishes you a Happy New Year

The Wind Blows in Changlin 琅琊榜之风起长林 wishes everybody a Happy New Year!  Starring Huang XiaomingLiu HaoranTong LiyaZhang HuiwenSun ChunWu HaochenMei TingZhang BoGuo Jingfei, and Qiao Xin, get a glimpse of the costumes and sets while you can!

Leave a Reply