Song of Phoenix new trailer

… and poof!! More images!!

Song of Phoenix 思美人 has released a couple more stills.  Starring Ma Ke, Zhang Xinyu, Qiao Zhenyu, Yiyang Qianxi, Du Chun, Liu Yun, Lan Xi, Lee Hyunjae, Yin Zhusheng, Fu Yiwei, and Wang Yuelun, more for those still keeping up with this production.

More below the cut.

Leave a Reply