Stills for The Taoism Grandmaster

Some of these costumes are pretty interesting looking.

The Taoism Grandmaster 玄门大师 has released more character posters.  Starring Tong MengshiWang XiuzhuPei ZitianZhao YueWang YoushuoZhang YazhuoLi DaikunYang XuanyiChu HanLiu Zewen, Li Ji, Wu YutongGuo JinZhang Ze, and Li Xinzhe, more for those interested through our previous posts.

More character posters below the cut.

Leave a Reply