The Taoism Grandmaster releases stills

Why is the main cast listing on Baike so long? O_O

The Taoism Grandmaster 玄门大师 has released stills as we finish up the character posters.  Starring Tong MengshiWang XiuzhuPei ZitianZhao YueWang YoushuoZhang YazhuoLi DaikunYang XuanyiChu HanLiu Zewen, Li Ji, Wu YutongGuo JinZhang Ze, and Li Xinzhe, more for those interested through our previous posts.

More below the cut.

Leave a Reply