Song of Phoenix stills avalanche slowing

… and Song of Phoenix still has a bit more to go… DX

Song of Phoenix 思美人 is still going.  Starring Ma Ke, Zhang Xinyu, Qiao Zhenyu, Yiyang Qianxi, Du Chun, Liu Yun, Lan Xi, Lee Hyunjae, Yin Zhusheng, Fu Yiwei, and Wang Yuelun, probably 1-2 more weeks of this for those wondering.

More stills below the cut.

Leave a Reply