Song of Phoenix continues releasing stills

The unending flow of stills has slowed a bit lately. Maybe we’ll get through this.

Song of Phoenix 思美人 is at it again.  Starring Ma Ke, Zhang Xinyu, Qiao Zhenyu, Yiyang Qianxi, Du Chun, Liu Yun, Lan Xi , Lee Hyunjae, Yin Zhusheng, Fu Yiwei, and Wang Yuelun, Ma Ke shows us how to sword dance today.

More stills below the cut.

Leave a Reply