Song of Phoenix stills…again

Palace exteriors this week.

More from Song of Phoenix 思美人 diarrhea of stills.  Starring Ma Ke, Zhang Xinyu, Yiyang Qianxi, Qiao Zhenyu, Du Chun, Liu Yun, Lan Xi, Lee Hyunjae, Yin Zhusheng, Fu Yiwei, and Wang Yuelun, the amount of stills coming out from this production is really ridiculous.

More stills below the cut.

Leave a Reply