Repping Taiwan, the mainland, and Hong Kong, Ruby Lin, Liu Tao, Gigi Leung grace the cover of Grazia. Has anyone been catching Liu Tao in Ode to Joy?

One thought on “Ruby Lin, Liu Tao, Gigi Leung for Grazia”

Leave a Reply