65d26b38jw1eme7r28mdoj20eu0hbq5m

Harper’s Bazaar teams up with Kindle to remind you to read because all the cool kids do it. Cool kids include Li BingbingHan Geng, Su Mang, Huang XiaomingGao Yuanyuan, Liu Yifei, Deng ChaoNi Ni, Feng Shaofeng, Bao Lei, and Lu Yi.

Leave a Reply