Jiang Jinfu makes out with Zeng Yike in Bu Bu Jing Qing trailer

Liu Shishi and Nicky Wu may be the main characters, but the news is all about Zeng YIke and JIang Jinfu's kiss.

Liu Shishi and Nicky Wu emotionless as Zeng YIke and JIang Jinfu’s kiss steals the headlines.

Watch the trailer for upcoming Shanghai Tangren series Bu Bu Jing Qing (modern day sequel to timetravelling series Bu Bu Jing Xin) starring LIu Shishi, Nicky Wu, Sun Yizhou, Jiang Jinfu, Ye Zuxin, Ye Qing, Annie Liu, Zeng Yike and Chen Xiang, below from MuNianCi@YouTube

5 thoughts on “Jiang Jinfu makes out with Zeng Yike in Bu Bu Jing Qing trailer

Leave a Reply